Inden for EU er der udviklet en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger. Formularen udgør ikke et juridisk bindende kredittilbud. Oplysningerne afspejler nøjagtigt det tilbud, kreditor ville give under de nuværende markedsforhold. Det skal dog bemærkes, at tallene kan blive påvirket af ændrede markedsforhold. Det faktum, at kreditor giver disse oplysninger, medfører ikke nogen forpligtelse for kreditor til at yde kreditten.

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver

GF Money Consumer Finance Denmark ApS (herefter betegnet “NordCredit”)

CVR

38003399

Adress

Carl Jacobsen vej 16 opgang 6, 4.sal 2500 Valby

Telefon

78793734

Webbadress

www.nordcredit.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype

Tidsubegrænset kredit med variabelt lånebeløb og uden sikkerhedsstillelse

Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaf tale.

1.000 – 25.000 kr

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Udnyttelsen af ydet kredit er begrænset. Inden rettidig betaling af første faktura, kan der maksimalt udbetales 10.000 kr. fra kreditten. Hvis kreditgrænsen er lavere end 10.000 kr., kan den fulde kreditgrænse anvendes.

For hver faktura, der betales rettidigt, forhøjes den disponible kreditgrænse i trin på 5.000 kr. op til den godkendte kreditgrænse.

Brug kan være begrænset, i hvilket tilfælde det vil blive meddelt sammen med årsagen til begrænsningen.

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er uden fast løbetid.

Afdrag og, hvis det er Relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Låntager kan tilbagebetale et ønsket månedlige beløb, dog ikke lavere end det fastsatte minimumsbeløb.

Månedligt afdrag betales ud fra aktuel gæld på fakturadato (Den 20. i måneden). Minimumskreditbetalingen svarer til 3 % af restgælden eller 100 kr., hvilken af dem er den højeste. For gæld under 100 kr. skal den fulde gæld betales

Eksempel på det månedlige beløb, hvis kreditgrænsen er fuldt udnyttet:

Kreditgrænse (kr) Månedligt minimumsbeløb (kr)
5.000 153
10.000 306
15.000 458
20.000 611
25.000 764

Hvis der eksempelvis udbetales 10.000 kr, vil den samlede gæld inklusiv renter og gebyrer efter 1 måned bringe det totale udestående om 10.188 kr, og minimumsbeløbet vil derfor være 306 kr.

I tilfælde af at den samlede gæld er mindre end 100 kr. udgør tilbagebetalingsbeløbet den udestående kreditbalance inklusive gebyrer og renter. Tilbagebetaling og delvis betaling af udnyttet kredit finder sted månedligt på den forfaldsdato, der er angivet i de månedlige fakturaer. Ved afvikling af forlig anvendes betalingerne i følgende rækkefølge; eventuelle gebyrer, renter og afskrivninger på hovedstolen.

Det samlede beløb, der skal betales af låntager
Dette er den lånte kapital plus renter og omkostninger forbundet med kreditten.

Nordcredits kredit er fleksibel og kan betales på flere forskellige måder. Som låntager kan du selv styre, hvor hurtigt der betales tilbage og dermed kredittens samlede omkostninger.

Nedenfor ses det gennemsnitlige beløb pr. Måned for en faktisk betalingsplan for vores kreditter. Det er baseret på en tilbagebetaling på 12 måneder. Der foretages i eksemplet kun en udbetaling, og minimumsbeløbet betales måned en til 11, og kreditten indløses endeligt i den sidste måned.

Det samlede beløb, der skal betales, beløbene afrundes op til nærmeste hele krone. Beløb i kr.

Kreditbeløb Gennemsnitlige minimumsbeløbet Endelig betaling inden for den sidste måned Tilbagebetalingsbeløb i alt
5.000 144 4.470 6.055
10.000 288 8.939 12.109
15.000 432 13.409 18.164
20.000 576 17.878 24.219
25.000 720 22.348 30.274

Eksempel på betalingsplan for fuldt udnyttet kredit på 10.000 kr efter ovenstående betalingsmetode.

Udbetaling af 10.000 Kr

Måned Afdrag Rente Månedligt beløb
1 118 188 306
2 117 185 302
3 115 183 298
4 114 181 295
5 113 179 291
6 111 177 288
7 110 175 285
8 109 173 281
9 107 170 278
10 106 168 275
11 105 166 271
Endelig betaling af kreditten (Ballonbetaling), hvis det ønskes
12 8.775 165 8.939
Total 10.000 2.109 12.109

Ønsker låntager at tilbagebetale kredit efter det minimumsbeløb, der skal betales, indtil kreditten er fuldt indbetalt, betales følgende beløb.

Kreditbeløb Måneder Tilbagebetalingsbeløb i alt Gennemsnitlige Beløb
5.000 87 (7 år) 9.588 110
10.000 121 (10 år) 19.953 165
15.000 134 (11 år) 29.929 223
20.000 143 (12 år) 39.906 279
25.000 151 (13 år) 49.882 330

Ønsker låntager at betale kreditten med faste beløb pr. måned, ændres Det samlede beløb, der skal betales af låntager til følgende:

Kreditbeløb Tilbagebetalingsbeløb i alt Gennemsnitlige Beløb
5.000 5.630 469
10.000 11.260 938
15.000 16.890 1.407
20.000 22.520 1.877
25.000 28.150 2.346

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten

Den pålydende rentesats er 1,875 % pr. måned, svarende til 24,97% i årlig fast debitorrente.

Betingelser for kreditrenten:

Ændringer i kreditrenten kan finde sted i det omfang, det er berettiget med kreditpolitiske beslutninger eller andre omkostningsændringer, som kreditor ikke med rimelighed kunne forudse, da kreditten blev ydet.

Renteforandring meddeles låntager, før renteændringen træder i kraft.

Gebyrer

Kreditten har ingen gebyr. Kun gebyrer i form af rykker- og/eller inkassogebyrer.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

24,97%

24,97 %, er den samme for alle tilbudte beløb, og løbetiden er 12 måneder.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:

  • Kreditten udnyttes i sin helhed ved første udbetaling samt at kreditaftalen forbliver gyldig i det aftalte tidsrum,
  • at alle parter opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen,
  • at kreditbeløbet ikke forhøjes,
  • at det hele det tilgængelige kreditbeløb udbetales på én gang,
  • at kreditten tilbagebetales af forbrugeren med lige store månedlige betalinger,
  • at renten og at der ikke påløber omkostninger i form af rykker- og/eller inkassogebyrer.

Repræsentativt eksempel:

Eksempel ved samlet kreditbeløb på 10.000 kr. Kreditten har ingen fast løbetid, men ved umiddelbar fuld udnyttelse af hele kreditten og en løbetid på 1 år vil omkostningerne ved kreditten være:

Fast debitorrente på 24,97 %, idet rente på 1,875 % tilskrives hver måned, ÅOP 24,97 %, Samlede kreditomkostninger vil være 1.260 kr. ved en fast månedlig ydelse på 938 kr. Samlet tilbagebetaling på 11.260 kr.

Eksemplet forudsætter, at kreditten tilbagebetales af forbrugeren med lige store månedlige betalinger, begyndende en måned efter datoen for første brug af kreditfaciliteten, og at tilbagebetaling på kreditten ikke misligholdes, da misligholdelse udløser rykker- og/eller inkassogebyrer, ligesom der kan blive pålagt morarenter efter rentelovens regler.

Betingelserne for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen

Långiveren sender en meddelelse om en ændring i omkostninger for Kreditten senest, når den træder i kraft enten ved at sende en besked til låntager via e-mail, brev.

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.
Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej.

Morarenter
Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

I tilfælde af manglende rettidig betaling vil der blive pålagt Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året i morarente i overensstemmelse med renteloven. Morarenter tilskrives fra første dag efter forfaldsdato
Derudover kan der opkræves rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med inkassolovens og rentelovens bestemmelser.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Låntager kan fortryde en indgået kreditaftale inden 14 kalenderdage fra den dag, hvor Låntager har indgået aftale med Långiver. Såfremt Låntager benytter sig af fortrydelsesretten, skal meddelelse herom være afgivet til Långiver inden fristens udløb på følgende e-mailadresse kundeservice@nordcredit.dk.

Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.

Låntager forpligter sig til ved udnyttelse af fortrydelsesretten at tilbagebetale den del af Kreditten, som er udnyttet, med tillæg af renter regnet fra Låntager modtagelse af kreditbeløbet til og med datoen for Låntager tilbagebetaling.

Det af Låntager udnyttede kreditbeløb med tillæg af renter skal tilbagetales hurtigst mulig og senest 30 dage efter, at Låntager har givet långiver besked om udøvelse af fortrydelsesretten.

Førtidig tilbagebetaling
Låntager har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Kunden er til enhver tid berettiget til at indfri Kreditten ved at foretage hel eller delvis indbetaling af det udestående kreditbeløb, inklusiv udestående renter, omkostninger og gebyrer

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Hvis en kreditansøgning afvises på baggrund af en søgning i en database, skal långiveren straks og gratis underrette Låntager om resultatet af søgningen. Dette gælder ikke, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller er i strid med den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ret til et udkast til kreditaftale
De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.

Låntageren vil få et udkast til kreditaftalen via Mine sider (https://nordcredit.dk) eller ved at kontakte Nordcredit kundeservice på telefon 78793734 eller via e-mail-adresse kundeservice@nordcredit.dk.

Månedlig rentebetaling

Månedlig rentebetalingen udgør en procentsats svarende til debitorrenten.

Opsigelse af kreditaftalen

Låntager kan til enhver tid opsige Kreditaftalen ved skriftligt at underrette Långiver herom på kundeservice@nordcredit.dk.

Långiveren kan opsige kreditten med to måneders skriftligt varsel.

Kreditaftalen anses først for ophørt, når Låntager har tilbagebetalt hele kreditbeløbet, herunder udestående renter, omkostninger og gebyrer til Långiver.

Kreditværdighedsvurdering

Långiver foretager en kreditværdighedsvurdering ved ansøgning om en kredit. Derudover er Långiver berettiget til løbende at foretage en fornyet kreditværdighedsvurdering, såfremt det skønnes nødvendigt af Långiver.

For at sikre at Låntager løbende er kreditværdig kan Långiver om nødvendigt foretage en revurdering af Låntager kreditværdighed hver 30. dag, og Låntager er i den forbindelse forpligtet til at indsende oplysninger i medfør af Kreditaftalen.

Ved kreditværdighedsvurderingen foretager Långiver søgning i databaser hos Experian, Bisnode, Debitorregistret, Kreditregistret og eSkat.

Såfremt Låntager ikke vurderes kreditværdig som resultat af kreditværdighedsvurderingen, underrettes Låntager herom.

Overdragelse til tredjemand

Låntager må ikke overføre hverken forpligtelser eller rettigheder i henhold til Kreditaftalen til tredjemand.

Långiver kan helt eller delvist overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemand. Långiver kan endvidere autorisere tredjemand til at opfylde Långivers forpligtelser og rettigheder i henhold til Kreditaftalen

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registrering

NordCredit er registreret i Erhvervsstyrelsen med organisationsnummer: 38003399

Tilsynsførende

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med forbrugerkredit.
www.forbrugerombudsmanden.dk

Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om forbrugslånsvirksomheder samt regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering bliver overholdt.
www.finanstilsynet.dk

Klausul om gældende lov til kreditaftalen og / eller den kompetente domstol.

Dansk lov finder anvendelse. Hvis en tvist ikke kan løses på anden måde end ved en retssag, anlægges en sådan sag ved en dansk domstol.

Sprogordning

Alle oplysninger i forbindelse med indgåelse af Kreditaftalen er på dansk. Hvis Låntager er enig heri, vil der i hele Kreditaftalens løbetid blive kommunikeret på dansk.

Eksistens af og adgang til en udenretlig klage- og klagemekanisme.

Låntager kan klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail til spa@kfst.dk

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk

Finanstilsynet
Strandgade 29, 1401 København K
www.finanstilsynet.dk

Klage over behandling af personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K
www.datatilsynet.dk

EU Kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby
https://ec.europa.eu/odr