Gældende pr. 12 juni 2023

GF Money Consumer Finance Denmark ApS (NordCredit ApS)

Carl Jacobsen vej 16 opgang 6, 4.sal, 2500 Valby

CVR.nr. 38003399

Tlf.nr.: 78793734

E-mail: kundeservice@nordcredit.dk

1.    INDLEDNING

1.1. Følgende udgør de generelle vilkår for optagelse af kredit hos GF Money Consumer Finance Denmark ApS (herefter ”GF”). Ønskes supplerende oplysninger, kan du kontakte GF pr. telefon eller e-mail. I øvrigt henvises til vilkårene fastsat i din specifikke kreditaftale med GF. Nærværende generelle kreditvilkår samt din specifikke kreditaftale med GF udgør det samlede aftalegrundlag for din kredit hos GF.

1.2. GF kan ændre disse generelle kreditvilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for kunden. Ellers vil ændringerne ske med to måneders varsel, medmindre andet fremgår særskilt nedenfor.

2.    ANSØGNINGSBETINGELSER OG KREDITVURDERING

2.1. GF kan bevilge kredit til dig, der er en fysisk person, er mindst 18 år gammel, og myndig, har dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, MitID, dansk telefonnummer og bankkonto samt som af GF vurderes som kreditværdig. Du må ikke stå i RKI eller Debitor Registret. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af kredit, at du har et ikke-skjult mobiltelefonnummer og din egen fungerende e-mailadresse, samt at du ikke har en udestående kredit hos GF. Hvis du tidligere har optaget en kredit hos GF, betragtes du ikke som værende en ny kunde hos GF

2.2. Du kan sende din kreditansøgning via GFs hjemmeside www.nordcredit.dk

2.3. Den kredit GF måtte bevilge kredit til sker dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra dig og fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret, Experians RKI-register, CPR registreret, Tinglysningen og E-skat. Desuden kan GF indhente oplysninger om din kreditværdighed hos andre finansielle institutioner. GF forbeholder sig ret til at afslå din kreditansøgning ud fra en samlet kreditvurdering. Kreditvurdering kan foretages når som helst under kreditforholdets løbetid.

2.4. Ved afslag om kredit på grundlag af en søgning i en database, vil GF samtidigt oplyse dig om, hvilken databasen det drejer sig om samt resultatet af den pågældende databasesøgning, der er foretaget med henblik på vurdering af din kreditværdighed.

2.5. Såfremt du bevilges en kredit, skal du underskrive din kreditaftale med NemID/MitID.

3.    KREDITFACILITET (GF KREDIT)

3.1. Med Kreditfacilitet (GF Kredit, herefter betegnet ”kreditfacilitet”) kan du bevilges en kredit på op til 25.000 kr. GF forbeholder sig imidlertid ret til at nedsætte den bevilgede kreditramme, hvis kreditvurderingen af dig ændrer sig, dog aldrig til et beløb, der er lavere end det aktuelle træk på nedsættelsestidspunktet. En eventuel nedsættelse af kreditrammen har virkning fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om nedsættelsen.

3.2. Uden at være relateret til den godkendte kreditgrænse, vil dit kreditforbrug være begrænset, indtil din betalingsadfærd er bevist over for GF. GF ønsker at bevilge dig den maksimalt tilgængelige kreditgrænse, men begrænser brugen af den baseret på din betalingsadfærd dvs, at du betaler modtagne fakturaer til tiden. ”Betaling til tiden” er defineret som effektuering af betaling før forfaldsdatoen eller på forfaldsdatoen

3.2.1. Det første brugbare kreditbeløb, du kan disponere over, er fastsat til maksimalt 10.000 kr. Bevilges en kreditgrænse, der er lavere end 10.000 kr., er den laveste godkendte kreditgrænse ”det anvendelige kreditbeløb”.

3.2.2. Efter din første vellykkede betaling af den første rate vil den tilgængelige kredit stige til 15.000 kr, hvis din godkendte kreditgrænse er højere end eller lig med 15.000 kr.

3.2.3. Efter din anden vellykkede betaling af den anden rate vil den tilgængelige kredit stige til 20.000 kr, hvis din godkendte kreditgrænse er højere end eller lig med 20.000 kr.

3.2.4. Efter din tredje vellykkede betaling af tredje rate vil den tilgængelige kredit stige til 25.000 kr, hvis din godkendte kreditgrænse er højere eller lig med 25.000 kr.

3.3. Efter indgåelse af kreditaftalen, vil det være muligt at ansøge om forhøjelse af kreditrammen. Hvis betalingen af tre på hinanden følgende fakturaer er effektueret før eller på forfaldsdatoen, som beskrevet i pkt. 4. under de generelle vilkår vil der kunne ansøges om forhøjelse af kreditrammen på 5.000 kr. For at blive godkendt til en forhøjelse af kreditrammen, vil ansøgningen blive underlagt endnu en kreditvurdering.

3.3.1. En eventuel forhøjelse af kreditrammen sker uden oprettelse af en ny kreditaftale. De generelle vilkår vil være gældende uanset kreditramme.

3.3.2. Efter en eventuel forhøjelse af kreditrammen, vil der skulle betales yderligere tre fakturaer rettidigt, før der kan ansøges om endnu en forhøjelse.

3.3.3. Forhøjelse af kreditrammen kan kun ske op til den for Kreditaftalen fastsatte kreditramme, og maksimalt op til 25.000 kr

3.4. Udbetalinger till den konto, der vælges i ansøgningsprocessen behandles af GF inden for én arbejdsdag (hvor bankerne er åbne) efter modtagelse af hævningsanmodningen til den konto der vælges i ansøgningsprocessen. Krediteringen af den ønskede hævning på din bankkonto afhænger af din bank og kan tillige blive påvirket af tredjepartsvirksomheders involvering i pengeoverførelsesprocessen. GF kan derfor ikke garantere, at hævninger krediteres din bankkonto inden for en bestemt periode periode.

3.5. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, du sætter ind eller hæver på kontoen. Den pålydende rentesats er 1,875 % pr. måned, svarende til 24,97% i årlig fast debitorrente. Renteberegning sker dagligt og tilskrives kontoen på tidspunktet for renteberegningen. Renten beregnes og krediteres bagud på den sidste dag i hver måned. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) andrages 24,97 %.

3.6. GF kan opsige din kreditaftale med to måneders varsel og forlange, at du indbetaler det skyldige beløb straks ved ophøret af din kreditaftale om Kreditfacilitet. Du har i så fald krav på en begrundelse for opsigelsen. Uanset nævnte opsigelsesvarsel, er GF berettiget til uden varsel at kræve, at du indfrier kreditfaciliteten i tilfælde af, at du væsentligt misligholder din aftale med GF eller får en betalingsanmærkning hos RKI eller Debitor Registret.

4.    BETALING OG FØRTIDIG INDFRIELSE

4.1. GF sender en månedlig faktura hver måned pr. e-mail, undtagen i de tilfælde hvor du har valgt at modtage en månedlig faktura pr. almindelig post. Selvom den månedlige faktura ikke er modtaget, er du forpligtet til at betale forfaldne månedlige fakturaer. Månedlige fakturaer er også tilgængelige på “Min side” inde på GF’s hjemmeside. Minimumsindbetalingen inklusive renter og eventuelle omkostninger (rykker- og/eller inkassogebyr) for den pågældende måned skal være modtaget af GF på den på fakturaen angivne konto senest på forfaldsdatoen på den respektive månedlige faktura. De månedlige fakturaer viser det mindste beløb, der skal betales. Du vælger selv, om du vil nøjes med at betale af det laveste beløb eller at indbetale et højere beløb. Minimumsbeløbet bestemmes på baggrund af din samlede gæld till GF og kan ses i tillægget “Minimumsbeløb, der skal betales”. Det tilbagebetalte beløb består af hovedstolen, rentedelen og eventuelle rykker- og/eller inkassogebyrer. Hvis det udestående udnyttede kreditbeløb inklusive renter og gebyrer er mindre end minimumsbeløbet, svarer tilbagebetalingsbeløbet til den udestående kreditsaldo inklusive renter og eventuelle rykker- og inkassogebyrer, der skal betales senest på forfaldsdagen. Du er altid berettiget til at indbetale mere end de ovennævnte satser. Indbetalinger er således alene minimumsindbetalinger for dine månedlige indbetalinger til GF.

4.2. Du er ansvarlig for, at der sker rettidig betaling. I tilfælde af at fakturaen er bortkommet eller betalingen ikke kan identificeres som foretaget af dig, anses den pågældende betaling for udestående indtil betalingen er modtaget og kan identificeres. Du skal betale morarente for den forsinkede betaling, medmindre forsinkelsen ikke skyldes dig.

4.3. I overensstemmelse med kreditaftalelovens regler kan du kan til enhver tid tilbagebetale kreditbeløbet helt eller delvis før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Ved førtidig indfrielse har du ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af aftaleperioden før forfaldsdato. Såfremt du ønsker at tilbagebetale kreditten før forfaldsdato, skal du foretage betaling til GF ved brug af de betalingsoplysninger, som fremgår af fakturaerne fra GF. Det fulde kreditbeløb inklusive renter og omkostninger du skylder pr. en given dato, kan altid ses på din profil på GFs hjemmeside.

4.4. Ved betaling af fire på hinanden følgende fakturaer før forfaldsdatoen, vil der kunne ansøges om en betalingsfri måned. Ansøgning om dette foregår via kundens profil på hjemmesiden eller ved at kontakte kundeservice.

4.4.1.1. En betalingsfri måned forstås som en måned, hvor den månedlige minimumsindbetaling ikke skal præsteres.

4.4.1.2. I den betalingsfri måned vil renter og mulige gebyrer fortsat blive pålagt det totale udestående. Effekten af en betalingsfri måned kan betyde, at kreditfaciliteten kan blive dyrere og tage længere tid at tilbagebetale

4.4.1.3. Vi forbeholder os retten til at afvise ansøgninger om betalingsfri måneder. Hvis ansøgningen afvises har kunden ret til at vide baggrunden herfor.

5.    RENTER OG GEBYRER

5.1. For kreditfacilitet gælder de rentesatser, som fremgår af din kreditaftale med GF.

5.2. For Kreditfacilitet gælder de gebyrer, som fremgår af din kreditaftale med GF samt de priser der er tilgængelige på hjemmesiden

5.3. Herudover opkræver GF i overensstemmelse med rentelovens regler gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom for rykkerskrivelser og inkassovarsler, der retmæssigt sendes til dig. I tilfælde af misligholdelse, er du pligtig at betale inddrivelsesomkostninger forbundet med en inddrivelse af dit udestående kreditbeløb.

5.4. GF kan med 2 måneders varsel indføre eller ændre gebyrer til ugunst for dig. Såfremt du kan godkende de varslede gebyrer og bekræfter dette inden udløbet af varslet, fortsætter aftalen uændret bortset fra de nye gebyrer fra varslets udløb. I modsat fald anses aftalen for opsagt med det givne 2 måneders varsel, jfr. § 10, stk.4 i kreditaftaleloven, og du kan efter udløbet af opsigelsesvarslet ikke bruge kreditten udover det beløb, der er trukket på dette tidspunkt. De skyldige beløb skal tilbagebetales i henhold til de aftalte vilkår.

5.5. GF har også ret til straks og uden varsel at begrænse eller opsige din ret til at bruge aftalen, hvis dine økonomiske forhold efter GF’s vurdering er væsentligt forringet, eller hvis du bryder aftalen. I et sådant tilfælde skal alle skyldige beløb betales inden den sidste dag i opsigelsesperioden. Såfremt du ikke kan godkende de varslede ændringer anses aftalen for opsagt med to måneders varsel, hvorefter ethvert skyldigt beløb skal tilbagebetales senest ved to måneders fristens udløb.

5.6. GF kan sagligt begrunde ændringer i de aftalte gebyrer, fx hvis

5.6.1.1. Lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold påfører GF øgede omkostninger til administration eller lignende. i forbindelse med gennemførelsen af den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services og administration, der ikke hidtil er blevet opkrævet gebyrer for,

5.6.1.2. Dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration, fordyres væsentligt (fx ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.), eller

5.6.1.3. Kreditten må ændres som følge af ændringer i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold uden for GFs kontrol

5.7. Oplysning om ændring af gebyrer sker ved fremsendelse af e-mail eller brev til dig

5.8. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, sker uden varsel ved offentliggørelse på GF’s hjemmeside.

6.    OVERDRAGELSE

6.1. GF er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand uden dit forudgående samtykke. Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand.

7.    KOMMUNIKATION

7.1. Al korrespondance mellem dig og GF vedrørende kreditaftalen mellem dig og GF skal foregå ved anvendelse af de adresser eller e-mailadresser og mobilnummer, som er oplyst via kreditansøgningen og gentaget den endelige kreditaftale.

7.2. Du er forpligtet til straks at informere GF, såfremt der sker ændringer med hensyn til din adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som du har givet ved kreditansøgningen.

8.    REGISTRERING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

8.1. Ifølge persondataloven har GF pligt til at oplyse dig om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

8.2. GF registrerer og behandler som dataansvarlig i henhold til persondataloven en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, din adresse, CPR- nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og kreditoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger sker til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

8.3. Du som kunde / mulig kunde giver GF samtykke til, at GF i forbindelse med kreditvurderingen anvender dine personoplysninger til at indhente oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre om dig.

8.4. GF gør endvidere opmærksom på, at der løbende sker opdatering af kreditoplysninger gennem CPR-registret samt kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder Aktiv Kreditsikring). Debitor kan ved henvendelse til GF som dataansvarlig få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes og hvilke oplysninget GF har registreret om dig.

8.5. Du giver desuden samtykke til, at GF må videregive personoplysninger til de IT-virksomheder, der bistår GF med dets IT-systemer samt til GF Money OY, som tilhører samme koncern som GF i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre og varetage aftalen mellem dig og GF. Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov.

8.6. Du kan trække et afgivet samtykke tilbage. En eventuel tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til GF. Det er frivilligt om du vil give GF de ønskede personoplysninger, men GF forbeholder sig i så fald retten til at afvise betjening af dig.

8.7. Såfremt du misligholder dine forpligtelser over for GF, forbeholder GF sig retten til at indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. GF anmelder retsstridigt misbrug til politiet.

8.8. GF er til enhver tid forpligtet til at berigtige oplysningerne, såfremt GF bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

8.9. Ved din accept af kreditaftalen, giver du samtykke til GFs registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR- nummer til samarbejdspartnere, som nævnt ovenfor. GF forbeholder sig retten til at overføre indsamlede personoplysninger til en tredjemand, som udøver databehandlingsvirksomhed. Når du accepterer en Kreditaftale, giver du samtidig samtykke til, at overførsel, opbevaring og behandling af personoplysninger kan overføres til tredjemand, herunder Kreditregistret og ekstern inkassopartner.

8.10. GF forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikationen med dig. I givet fald vil det blive oplyst til dig og en samtale optages, inden samtalen påbegyndes.

8.11. Du kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som GF har indsamlet om dig og behandler.

8.12. Ønsker du at klage over GFs behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til den dataansvarlige eller til Datatilsynet, Borgergade 28 5, 1300 København K eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

9.    FORTRYDELSE

9.1. I henhold til kreditaftalelovens § 19 har du har ret til uden begrundelse at fortryde kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19 uden begrundelse. Fortrydelsesfristen er 14 dage, der regnes fra den dag, du indgår aftalen, dvs. den dag du underskriver kreditaftalen, medmindre andet følger af lov.

9.1.1. Individuelle udbetalte hævninger kan ikke fortrydes. Kun kreditaftalen.

9.2. Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, skal du skriftligt via e-mail have afsendt meddelelse herom til GF senest 14 dage efter kreditaftalens indgåelse. Snarest muligt og senest 30 dage efter at du har sendt meddelelsen til GF om fortrydelse, skal du tilbagebetale det samlede kreditbeløb med tillæg af renter fra udbetalingsdatoen til den dag tilbagebetalingen sker

9.3. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at sende meddelelsen herom.

9.4. Hvis du fortryder din kreditaftale, refunderer GF alle betalinger, som GF måtte have modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor GF modtog meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten.

9.5. Fortryder du en kredit, som GF har bevilget, flere gange i løbet af tre måneder, forbeholder GF sig retten til at spærre for at du kan optage nye kreditter hos GF i en periode på 12 måneder. Dette er et led i arbejdet med at modvirke hvidvaskning af penge.

10. OPSIGELSE

10.1. Du kan til enhver tid skriftligt opsige din kreditaftale med GF uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder et eventuelt udestående kreditbeløb inklusive renter og omkostninger omgående til betaling.

10.2. Kreditaftalen er en tidsubegrænset kreditaftale uden en fast løbetid, men GF kan dog vælge at opsige kreditaftalen med to måneders varsel, jf. kreditaftalelovens § 27 stk. 2. Hvis GF opsiger aftalen, kan du efter udløbet af opsigelsesvarslet ikke bruge kreditten udover det beløb, der er trukket på dette tidspunkt. De skyldige beløb skal tilbagebetales i henhold til de aftalte vilkår. Opsigelsen skal sendes via e-mail eller i papirformat.

10.3. GF kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse, jf. nedenfor.

11. MISLIGHOLDELSE

11.1. Foretager du ikke rettidig indbetaling af ydelserne i henhold til din kreditaftale, herunder renter og gebyrer, anses aftalen for misligholdt. Ved betalingsmisligholdelse pålægger GF kreditbeløbet rykkergebyrer, inkassogebyrer samt morarenter efter bestemmelserne herom i din kreditaftale.

11.2. GF, eller eventuelt tredjepart, er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til, om nødvendigt, at foretage inddrivelse af tilgodehavendet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrive tilgodehavendet på baggrund af kreditaftalen, idet kreditaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

12. ERSTATNINGSANSVAR

12.1. GF er ikke ansvarlig for tab og skade, der lides som følge af, at du har angivet unøjagtige eller fejlagtige oplysninger. GF er ej heller ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der kan henregnes force majeure.

13. TVISTER

13.1. Disse generelle kreditvilkår er underlagt dansk ret og afgøres ved de almindelige danske domstole.

14. TILSYNSMYNDIGHED

14.1. Tilsynsmyndigheden for GF er:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

14.2. Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

15. KLAGEADGANG

15.1. Såfremt du ønsker at klage bedes du rette skriftlig henvendelse til GF på kundeservice@nordcredit.dk. Måtte din henvendelse mod forventning ikke føre til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for efterfølgende at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskab. Du kan indgive din klage ved at benytte klageformularen på www.finansanke.dk eller sende din klage til:
Ankenævn for Finansieringsselskaber
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

15.2. Du har endvidere mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Du kan læse mere herom på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Minimumsbeløb, der skal betales

Månedlig indbetaling fastsættes ud fra aktuel gæld på fakturadato. Minimumskreditbetalingen svarer til 3 % af restgælden eller minimum 100 kr., alt efter hvilken af disse, der udgør det højeste beløb. For gæld under 100 kr. skal den fulde gæld betales.

Eksempel på minimumsbetaling for fuldt udnyttede kreditgrænser

Kreditgrænse (kr) Samlet gæld * (kr) Minimumsbeløb, der skal betales månedligt (kr)
5.000 5.094 153
10.000 10.188 306
15.000 15.281 458
20.000 20.375 611
25.000 25.469 764

* Samlet gæld består af udnyttelse af kapital plus rente for tredive dage.